ພະແນກ ສືບສວນ-ສອບສວນ

    ພະແນກ ສືບສວນ – ສອບສວນ ຂຽນເປັນ ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ” ພສສ ” ແມ່ນອົງການ ຈັດຕັ້ງໜຶ່ງສັງກັດ ແລະ ຂຶ້ນກັບ ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ ຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳກົມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນ, ດຳເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະເມີດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ວຽກງານຖານຂໍ້ມູນ ໃຫ້ສ່ອດຄ່ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ, ເປັນທໍາ ແລະ ສັກສິດເທື່ອລະກ້າວ.     ກົງຈັກຂອງ ພະແນກ ສືບສວນ – ສອບສວນ ປະກອບມີ 3 ຂະແໜງ ດັ່ງນີ້: ຂະແໜງ ສືບສວນ – ສອບສວນ. ຂະແໜງ ວິໄຈ ແລະ ມາດຕະການ. ຂະແໜງ … Continue reading ພະແນກ ສືບສວນ-ສອບສວນ