ພະແນກ ກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້

   ພະແນກ ກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ພກປມ” ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ສັງກັດຢູ່ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມກວດກາປ່າໄມ້, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໂດຍກົງ ໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.     ກົງຈັກຂອງ ພະແນກ ກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ປະກອບດ້ວຍ 03 ຂະແໜງ ດັ່ງນີ້: ຂະແໜງ ກວດກາປ່າໄມ້. ຂະແໜງ ກວດກາທີ່ດິນປ່າໄມ້. ຂະແໜງ ກວດກາໄຟປ່າ.